Роздрукувати сторінку

Що таке консультаційний проект? Вимоги та оформлення консультаційного проекту

« Назад

У сучасних вищих навчальних закладах освітнім планом програми формування магістрів передбачено створення консультаційного проекту, захист якого є методом перевірки рівня здобутих студентами в період освіти знань та рангу професійної компетентності до практичної діяльності.

консультаційний-проект

Створення і захист КП має за ціль:

- збільшення та покращення теоретичних умінь за темою КП;

- формування умінь та здібностей інформаційно-аналітичної, проектно-пошукової, діагностичної, інтерактивної та консультаційної роботи для розв’язання прикладних питань управління організацією;

- пристосування теоретичних моделей і модерного передового досвіду керівництва організацією до умов праці певної установи.

Консультаційний-проект, КП

У більшому розумінні консультаційний проект — це детально обґрунтована та деяким чином оформлена прикладна, практично необхідна пропозиція (або об’єднання взаємопов’язаних пропозицій), яка переслідує певну ціль, яка стосується змін у роботі конкретного підприємства.

Особливою характеристикою будь-якого проекту, в тому числі і консультаційного, є його практична направленість. Це значить, що вагоме завдання лежить у створенні та детальному розв’язанні суто прикладних пропозицій щодо покрашення управлінської роботи конкретних суб’єктів господарювання. Отже і важливими критеріями оцінки КП є їхня практична важливість та ступінь детальності опрацьованих пропозицій. Направленість консультаційних проектів характеризується масштабом та особливостями реальних проблем конкретної організації, для вирішення яких в першу чергу і створюється проект.

Тематика консультаційних проектів об’єднує надзвичайно великий діапазон управлінських ситуацій і питань. Ціла низка питань, що можуть бути вибраними для вирішення в КП, передбачає опрацювання не лише загальноуправлінських, а і функціональних та міжфункціональних аспектів роботи закладу. До таких питань можна долучити:

- становлення або покращення системи управління конкурентоспроможністю продукції;

- становлення або підвищення системи управління конкурентоспроможністю організацій;

- становлення або покращення системи управління якістю;

- становлення або підвищення системи управління продуктивністю;

- становлення або підвищення системи управління витратами тощо.

КП

Можливим є створення проектів, що направлені на вирішення певного питання стратегічного характеру, наприклад:

- становлення нової загальнокорпоративної стратегії;

- становлення нової ділової політики та бізнес-стратегії організації;

- покращення системи управління конкурентними особливостями організацій;

- поліпшення управління відносинами організацій з середовищем діяльності тощо.

оформлення-консультацйного-проекту

Створення освітнього консультаційного проекту здійснюється на базі проектної моделі консультування, яка не враховує участі студентів-консультантів у процесі запровадження створених рекомендацій. Управлінське консультування у цьому випадку передбачає ґрунтовне діагностування проблеми, створення рекомендацій щодо її розв’язання, надання експертної допомоги управлінню організації та поширення модерних наукових здобутків і передового досвіду за темою проекту.

При цьому консультанти мусять не тільки довести що, чому і як необхідно змінити або покращити, але і показати, як впливатиме реалізація їх пропозицій на всі області роботи закладів. Підсумки такого дослідження слугують джерелом знань, які керівники організацій застосовують у своїй діяльності. Крім того, менеджери організацій можуть роз’яснювати підсумки та результати консультаційного проекту по іншому і в подальшому їх формувати за напрямками, які вони вважають за доцільне.

проект

Організація діяльності над консультаційним проектом

Праця над консультаційним проектом відбувається під час здійснення виробничої та переддипломної практики. За регламентом створення проекту відбувається у два етапи.

Перший етап ґрунтується на дослідженні та постановки управлінських проблем в організації, яке є об’єктом дослідження.

На першому етапі потрібно здійснити такі роботи:

1) окреслити напрямок досліджень, актуальним для установи;

2) сформувати та затвердити тему і план консультаційного проекту;

3) здійснити діагностику поточного стану об’єкту дослідження;

4) визначити можливі методи вирішення проблем.

Другий етап присвячений становленню та обґрунтуванню пропозицій щодо розв’язання окреслених питань.

На другому етапі потрібно здійснити такі роботи:

1) сформувати комплекс пропозицій, які направлені на розв’язання виявлених проблем;

2) опрацювати проект реалізації створених пропозицій, тобто провести їх організаційне, технічне та економічне обґрунтування;

3) оформити підсумки дослідження;

4) підготуватися до публічного захисту і захистити роботу.

Тему консультаційного проекту студенти вибирають, беручи до уваги:

- ступінь зацікавленості певної організації у вирішенні саме цього питання;

- реальні перспективи створення інформаційного поля консультаційного проекту;

- існування персональних праць з певного питання.

створення-консультацыйного-проекту

За своєю цільовою направленістю КП може бути спрямованим на розв’язання питань:

- корегування ситуації;

- покращення ситуації;

- формування нової ситуації.

Тема консультаційного проекту має бути визначена коротко, відповідати змісту розв’язуваної проблеми та указувати на ціль дослідження.

Створення КП розпочинається зі здійснення експрес-аналізу, який дає можливість одержати загальне уявлення про стан справ в організації та можливих областях консультування. Такий аналіз обмежується швидким збиранням та узагальненням суттєвої інформації, яка потрібна для правильного усвідомлення питання. В процесі експрес-аналізу спершу слід визначити, як організація формувалася у минулі 2-3 роки.

Надати оцінку стану організації неможливо тільки на основі вартісного аналізу. Тому на другому етапі експрес-аналізу пропонується виявити такі внутрішні та зовнішні фактори, що визначають успіхи в роботі організацій.

За підсумками експрес-аналізу який здійснюється у контакті з представниками підприємств визначають "вузькі місця" (відхилення, нелогічні процеси, надмірні витрати тощо) в роботі організації і обирають поміж них такі, які у майбутньому стануть предметом консультаційного проекту. Після цього створюють стислий опис ідеї проекту, яка направлена на розв’язання головних для організацій задач з врахуванням пріоритетів його подальшого становлення. На основі цього визначити проблему (або декілька проблем), для розв’язання якої і опрацьовують КП.

Побудова консультаційного проекту

КП мусить мати: титульний аркуш; рецензію наукового керівника; рецензію на КП; зміст; резюме; головну частину; список використаної літератури; додатки.

Консультаційний проект приклад

Для оформлення і написання консультаційного проекту було б добре отримати приклад цієї роботи. Даний приклад можете подивитись у нас на сайті.

Положення щодо оформлення консультаційного проекту

Загальними положеннями щодо оформлення опрацьованого КП є: чіткість форми, логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації, стислість і точність визначень, яка виключає можливість суб’єктивного і неоднозначного їх роз’яснення, доведеність висновків та об’єктивність рекомендацій.

Завершений КП оформлюється у такій послідовності : титульний аркуш; рецензія наукового керівника; зовнішня рецензія; зміст; резюме; головна частина; список використаної літератури; додатки. Обсяг КП повинен містити 40-50 ст. машинописного тексту (без додатків).

Текст головної частини консультаційного проекту розподіляють на розділи та підрозділи. Решта вимог щодо оформлення КП тотожні положенням, що використовуються до оформлення магістерських дипломних робіт.

Отже, консультаційний проект – це ще один вид наукової роботи, який сприяє перевірці знань студентів, формуючи у них практичні навички.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!