Роздрукувати сторінку

Дипломна робота МБА

« Назад

Отримання освіти за програмою МБА є важливим етапом у побудові успішної кар'єри в сучасній компанії. Саме тому на навчання за програмою MBA свідомо навчаються люди, що вже мають великий досвід практичної роботи та займають посади рівня середнього і вищого менеджменту в компаніях. Як правило, основна робота забирає багато часу і сил, при цьому на саме написання диплома їх просто не залишається.

дипломні роботи MBA

Як написати дипломну роботу МБА?

Значення дипломної роботи МБА можна недооцінювати. Вона є заключним і важливим етапом перевірки знань випускника протягом усього періоду навчання. Дипломна робота включає дослідження слухача і доступно розповідає про якість отриманих ним знань, а також умінь їх застосувати на практиці. Дипломна робота МБА повинна мати дослідницький характер, що дозволяє мати статус орієнтира в присвоєнні кваліфікації.

За змістом і оформленням дипломної роботи МБА судять наскільки якісно студент навчається за програмою МБА, наскільки він підготовлений до практичного застосування знань у даній спеціальності. Саме тому дипломна робота має величезне значення в процесі оволодіння майбутньою професією. Для якісно оформленої роботи, що відбиває високий рівень спеціаліста необхідно дотримуватися основних правил.

Основні правила до дипломної роботи MBA

Дипломна робота MBA повинна повною мірою демонструвати навички щодо розшуку та вивченню усіх джерел літератури, законодавчих актів, постанов, систематизувати отриману інформацію, оцінити її і грамотно викласти отриманий науково-дослідний матеріал.

При виборі теми дипломної роботи необхідно, насамперед, упевниться про наявність необхідного обсягу джерел інформації. Рекомендовано вибирати актуальну на сьогоднішній день проблему, яка напряму пов'язана з досліджуваними дисциплінами, як в наукових, так і в практичних застосуваннях. Слід пам'ятати про основні цілі диплому, які буде викладено нижче. Перша і головна мета дипломної роботи MBA - це демонстрування самостійних навичок зі збору, переробки, дослідженню, узагальненню і викладенню всього наукового матеріалу. При роботі над дипломом слід самостійно досягати поставлені перед собою завдання і цілі, показуючи при цьому унікальні способи досягнення бажаного результату.

Обов'язки дипломної роботи

Існує перелік обов'язків дипломної роботи MBA. Їх слід враховувати при розробці та плануванні роботи. Диплом повинен бути актуальним, мати стриманий стиль написання, дослідно-експериментальний або практичний характер. Вся наведена інформація повинна бути систематизована за загальним змістом, розповідь має бути хронологічно послідовною і підкорятися найпростішим законам логіки.

Наводячи будь-які рекомендації в процесі розповіді, в дипломній роботі MBA необхідно спиратися на доведені висновки. Слід приділити належну увагу граматиці, правильній орфографії і красивій стилістиці побудови тексту.

дипломна робота MBA

Вибір теми дипломної роботи МБА

Як правило, студентам надається можливість самостійно вибрати тему для захисту свого диплому. У цьому випадку, слухач програми МБА вибирає собі більш відповідну йому тему для дипломної роботи, привівши підстави і аргументовані докази і, що вона потребує розкриття.

У визначений термін студент оформляє відповідну заяву, в якій зазначає своє прохання закріпити за ним обрану тему для дипломної роботи та наукового керівника. Потім за наказом ректора список дипломників затверджується і зберігається весь наступний період в деканаті.

Структура дипломної роботи MBA

Що ж являє собою структура дипломної роботи MBA? Для початку слід приступити до розбору форми дипломної роботи. Зазвичай вона має досить стандартну структуру і складається з титульного аркуша, плану, вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та при необхідності доповнюється всілякими додатками.

Структура дипломної роботи MBA складається з наступних основних елементів:

- Титульний аркуш

У верхній частині його пишуть координати навчального закладу, починаючи з назви Міністерства і до кафедри з навчальною дисципліною. Посередині титульного листа вказується назва дипломної роботи, її тематика, ім'я автора, його курс, номер групи і факультет. Внизу аркуша вказують місто, де проходить навчання слухача програми МБА і рік написання даної дипломної роботи МБА.

- План

Перед тим як приступити безпосередньо до написання дипломної роботи МБА, необхідно скласти її план. Коротко і ємко, в логічній і хронологічній послідовності план відображає всю структуру дипломного дослідження. Вказуються сторінки, на яких розташовані ті чи інші розкриті тематики.

що таке дипломна робота МБА

- Вступ

У вступі слухач коротко пояснює вибір саме цієї теми, доводячи її актуальність, значимість для науки і практичної роботи за фахом, дає повне формулювання проблеми і коротко описує і пропонує власні способи її вирішення, які потім більш повно розкриються в основній частині диплома. Тут необхідно перерахувати основні завдання і цілі дипломної роботи МБА, які ставить перед собою студент, коротко описується об'єкт дослідження, і способи його вивчення. Рекомендується навести невеликий список використаної в процесі роботи з дипломом літератури.

- Основна частина

Найчастіше складається з трьох розділів, в яких міститься вся теоретична і практична частина даної дослідницької дипломної роботи МБА. При написанні теорії студент демонструє знання всіх історичних і методологічних аспектів, пов'язаних з конкретною тематикою. У практичній частині диплому, повинні бути з максимальною докладністю описані технічні експерименти, математичні розрахунки, проведені дослідження і маркетингові дослідження. Варто також підкреслити про можливість реального впровадження пропонованого рішення в менеджмент виробництва.

дипломна робота МБА

- Висновок

На закінчення необхідно за кожним пунктом викласти відповідні висновки проведеного дослідження, його подальші можливості та шляхи до практичного використання, слід вирішити, чи розкриває вона раніше поставлені цілі і завдання, зробити відповідні висновки по всій виконаній дипломній роботі МБА.

На сьогоднішній день наявність диплома МБА - це вагомий аргумент в успішній побудові кар'єри фахівців в галузі управління бізнесом.

Особливості дипломної роботи MBA полягають в акцентуванні уваги на практичній частині роботи, проведенні всебічної діагностики та дослідження об'єкта і предмета дослідження, визначення проблемного поля. Особлива увага в роботі приділяється розробці та оцінці альтернативних варіантів вирішення ситуацій, а також обгрунтування запропонованих рішень і конкретних заходів щодо розвитку і вдосконалення предмета дослідження. У дипломній роботі MBA також потрібна оцінка економічної ефективності реалізації зазначених заходів.

До написання дипломної роботи MBA додається підготовка реферату, доповіді та наочних матеріалів, що висвітлюють зміст роботи і конкретні рекомендації автора, з подальшим їх публічним захистом.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи MBA є застосування математичних методів, економіко-статистичних моделей і спеціалізованих прикладних програм комп'ютерної обробки даних, як при аналізі, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

що таке дипломна робота MBA

Дипломна робота MBA (Master of Business Administration) - це спеціальна наукова робота. Дипломні роботи МБА - це кваліфіковані випускні роботи, до яких пред'являються дуже вузькі, але дуже високі вимоги. Самостійне написання подібної роботи - дуже складний, кропіткий і тривалий процес. Як правило, отримати диплом МБА, прагнуть вже працюючі фахівці, у яких, як завжди, катастрофічно не вистачає часу на обробку, систематизацію всіх даних, використовуваних в створенні дипломної роботи mba.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити дипломну роботу MBA, замовити дипломну роботу МБА у спеціалістів та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!