Роздрукувати сторінку

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, СНУ ім. Л. Українки

« Назад

На сьогодні Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки є одним з найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів Волині, потужним науково навчальним і культурним центром, який плідно продовжує освітянські, просвітницькі традиції, розпочаті у ХVII столітті братською школою.

Східноєвропейський-національний-університет-імені-Лесі-Українки, СНУ-ім.-Л.-Українки

Контакти СНУ ім. Л. Українки

Адреса: м. Луцьк, просп. Волі, 13.

Телефон: (0332) 24-84-31.

Електронна пошта: prycom@univer.lutsk.ua.

Сайт: http://eenu.edu.ua.

СНУ-ім.-Л.-Українки

Історія Східноєвропейського національного університетк імені Лесі Українки

СНУ ім. Л. Українки почав свою історію у 1940 р. як Луцький учительський інститут.

Діяльність навчального закладу, перервану війною, було відновлено 1946 року. У вересні 1951 р. учительський інститут став педагогічним, ще через рік йому надали ім'я Лесі Українки.

Волинський державний університет імені Лесі Українки було засновано 16 липня 1993 р. на базі Луцького педагогічного інституту.

Статус національного університету надано у 2007 р. Указом Президента України.

Східноєвропейський-національний-університет-імені-Лесі-Українки

Структура та матеріально-технічна база СНУ ім. Л. Українки

У структурі університету функціонують: Інститут мистецтв, Волинський державний коледж технологій та бізнесу, Волинське відділення Малої академії наук, Педагогічний інститут, Інститут фізичної культури та здоров'я, Інститут соціальних наук, навчально-науковий центр післядипломної освіти, підготовче відділення й 11 факультетів, Інститут філології та журналістики.

ВНЗ має сильну матеріально-технічну базу: 11 навчальних корпусів, бібліотеку, спорткомплекс, агробіостанцію, 6 гуртожитків, ботанічний сад, санаторiй-профілакторій, наукові лабораторії, студентську поліклініку, Центр кар'єри, мовні центри, Центр культури і дозвілля, юридичну клініку "Ad astra" (яка впроваджує деталі практичної роботи у навчанні, творить адресну технічну і інформаційну базу (правову бібліотеку).

Основною метою університету є підготовка спеціалістів для лідерства у професійній та громадській сферах, які спроможні пристойно представляти Волинь, відкривати Україну для світового співтовариства в умовах її інтеграції до європейського простору, а головними цінностями є:

- досконалість усе, над чим трудиться колектив, він старається робити за стандартами найвищої якості;

- студентоцентрія: турбота про студентів як особистостей і створення оптимальних умов для розкриття їх потенціалу;

- взаємовідносини: ставлення один до одного з повагою і гідністю, товариське спілкування.

Східноєвропейський-національний-університет-імені-Лесі-Українки СНУ-ім.-Л.-Українки

Міжнародне співробітництво СНУ ім. Л. Українки

СНУ ім. Л. Українки активно співпрацює з багатьма навчальними закладами близького й далекого зарубіжжя. Метою партнерських зв'язків із закордонними університетами (Брестським державним університетом імені О. Пушкіна (Білорусь), Інститутом дослідів Волині (Вінніпег, Канада), Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), філіалом академії Святокшиської в Пйотркові Трибунальському (Кельце, Польща), Вищою школою міжнародних відносин і суспільної комунікації (Польща), Варшавським університетом, Вища професійна школа (Польща), Католицьким університетом імені Івана Павла II в Любліні (Польща), Технологічним університетом м. Серес (Греція), Інститутом проблем регіональної економіки Російської академії наук (Санкт-Петербург, Росія), Вищою технічною школою Ліппе та Гльокстер (Лемго) та іншими) є створення спільного навчального простору, навчально-наукове співробітництво, обмін студентами та викладачами.

Економічний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Економічний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі створений у далекому 1994 році. Тут готують фахівців за такими галузями знань, "Економіка та підприємництво", "Менеджмент і адміністрування". Студенти факультету навчаються за такими напрямами підготовки (спеціальностями):

- Менеджмент організацій;

- Економіка підприємства;

- Фінанси і кредит;

- Облiк i аудит;

- Фінанси;

- Управління інноваційною діяльністю;

- Оподаткування.

Здобувати знання майбутні економісти можуть як на денній, так і заочній та екстернатній формах навчання. Після закінчення курсу навчання їм присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень - "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

Особливою рисою факультету є те, що всі його випускники працевлаштовані. Адже спектр установ, де вони можуть знайти практичне застосування здобутим знанням, надзвичайно широкий.

Це - і робота в облікових та аналітичних підрозділах підприємств на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, головного економіста, провідних спеціалістів; і в аудиторських фірмах, контрольно-ревізійних управліннях, податкових адміністраціях, банках, казначействах, страхових компаніях, інвестиційних фондах та інших фінансових установах. Також випускники факультету можуть проявити себе і на педагогічній ниві - в якості викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

Так, за 2010-2011 рр. опубліковано 9 монографій, 9 навчальних посібників (із них 6 - із грифом МОН України), 51 методичну вказівку, понад 90 наукових статей і понад 70 публікацій у збірниках тез конференцій.

Наукова робота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Професори Л.Г. Ліпич та М.І. Карлін є членами експертних рад Вищої атестаційної комісії України, а також членами спецради із захисту кандидатських та докторських дисертацій відповідно Тернопільського національного економічного університету й Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. Колектив факультету активно співпрацює й з Малою академією наук України.

У рамках цієї співпраці здійснюється керівництво науковими роботами членів Академії, а також проводиться активна наукова робота з обдарованими дітьми шкіл.

Традиційними на факультеті стали проведення науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Актуальні проблеми і перспективи розвитку 5 економіки України", яка проводиться восени, та міжнародної науково-практичної конференції.

Студенти економічного факультету мають спроможність проявити себе як науковці не тільки на факультетських конференціях, а й на річних днях науки Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також у роботі міжнародної науково-практичної конференції студентів й аспірантів "Волинь очима молодих науковців минуле, сучасне, майбутнє".

Цьому сприяє засноване на факультеті Наукове студентське товариство, в рамках якого працюють проблемні групи "Напрями забезпечення економічного зростання в Україні", "Економіка, організація і управління підприємством в умовах фінансової кризи", "Актуальні проблеми управління державними фінансами", "Діяльність комерційних банків та їх грошово-кредитна політика в умовах світової кризи", "Удосконалення обліково-аналітичної роботи підприємства", "Система економічної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств в кризових умовах управління".

Ще однією особливою рисою факультету є його потужна забезпеченість науково навчальною літературою. Адже близько 35 % нових надходжень у бібліотеку університету становлять саме публікації економічного спрямування. Основними напрямами роботи факультету в міжнародній сфері є: підвищення якості навчання та науково-дослідницької роботи з використанням міжнародного досвіду, пошук можливостей навчання і стажування студентів і викладачів факультету в закордонних навчальних закладах, поширення за кордоном інформації про діяльність економічного факультету зокрема і Волинського національного університету в цілому.

У рамках Угоди від 17 червня 2008 р. між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Вищою Суспільною Школою Підприємництва та Управління (м. Лодзь, Республіка Польща) студенти 5-го курсу економічного факультету мають змогу навчатися на магістерській програмі, з метою отримання двох дипломів.

У сучасних умовах становлення та розвитку української державності важливу роль відіграють заходи з формування патріотизму і національної самосвідомості. Крім плідної навчальної та наукової роботи, викладачі факультету беруть активну участь й у громадсько-виховній роботі: організовують щорічний тиждень факультету, різноманітні екскурсії, Дні здоров'я тощо. А студенти, в свою чергу, готують яскраві номери, малюють стіннівки, змагаються у спортивних спартакіадах.

Стратегічною ціллю виховної роботи на економічному факультеті є формування всебічно розвинутої, національно свідомої особистості, яка зможе продуктивно працювати в умовах ринкового господарства.

Отже, за сім десятиліть СНУ ім. Л. Українки став потужним навчальним закладом, який змістом власного існування і перебування в історичному часі вбачає обов'язок готувати вільних, творчих особистостей з новим рівнем світогляду, з креативним та критичним мисленням, які не тільки оволодіють певними професійними навичками, а, насамперед, будуть здатні відповідально та стратегічно мислити і піклуватися про майбутнє.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!