Роздрукувати сторінку

Київський електромеханічний коледж, КЕК

« Назад

05.04.2015 10:40

Державний вищий навчальний заклад «Київський електромеханічний коледж» - вищий учбовий заклад І рівня акредитації, який здійснює формування спеціалістів з кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним завершенням повної загальної середньої освіти.

Київський електромеханічний коледж, КЕК

Коледж активно здійснює навчання студентів, формує активних громадян своєї держави.

Коледж пропагує себе як демократичний заклад, який активно залучає студентів, викладачів, батьків учнів до співпрацювання у питаннях закладу та його діяльності.

Учбовий заклад діє відповідно до досягнень науки. Кожен навчальний предмет характеризується сучасним станом у науковій думці.

Важливою складовою функціонування закладу є становлення у молодого покоління життєвих та соціальних характеристик. Тому в процесі навчання основна увага зосереджується на формуванні якостей, які найбільш важливі громадянину демократичної держави, на моральний, інтелектуальний, розумовий, фізичний розвиток студентів. Діяльність коледжу сприяє саморозвитку та самореалізації студентів.

Модель освіти у закладі базується на врахуванні вікових категорій, основ гуманності, застосуванні особистісно-орієнтованих педагогічних систем, вибранні перспективних педагогічних технологій навчання.

Структурні філіали Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний коледж» організовані та проводять свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Для формування навчання спеціалістів за різноманітними категоріями і кваліфікаціями в закладі як структурні формування створюються відділення та циклові комісії викладачів суміжних предметів і дисциплін.

КЕК

Відділення - важливий організаційний і навчально-виховний структурний філіал Коледжу, що здійснює підготовку спеціалістів за відповідним напрямом (кваліфікацією).

У коледжі організовано п'ять відділень, на яких відбувається підготовка спеціалістів за шістьма кваліфікаціями.

Навчання на відділеннях за визначеними кваліфікаціями організовується на ґрунті базової та повної середньої освіти. Студенти мають змогу на протязі першого і другого курсу навчання одержати повну середню освіту одночасно з оволодінням професійної освіти за відповідною кваліфікацією.

У коледжі наявні 30 кабінетів, 46 лабораторій, 5 комп'ютерних класів, бібліотека та читальний зал на 80 місць, актовий зал на 300 місць, кімнати для занять у гуртожитках, кабінет курсового та дипломного проектування, 2 корпуси навчальних майстерень, навчальні полігони, спортивний зал, манеж, 2 спортивних майданчики. Навчально-лабораторна база коледжу щорічно поповнюється сучасними комп'ютерами, інтерактивним та мультимедійним обладнанням, сучасним інноваційним обладнанням, яке впроваджується на підприємствах залізничного транспорту. При цьому першочерговими залишаються питання організації високої якості освітніх послуг і рівноправний доступ молоді до здобуття якісної освіти.

Київський електромеханічний коледж, КЕК

Головною змістотворчою характеристикою є обов’язкове оволодіння іноземною мовою на рівні практичного володіння, що дає можливість налагодити ефективне спілкування, залучення молоді до міжнародної культури та мистецтва.

Також у коледжі вивчаються предмети природознавчого напрямку: фізика, хімія, біологія, географії і т.д.

Для успішної адаптації молоді у комп’ютерному просторі організовано оволодіння комп’ютерними системами на рівні користувача, формування навичок використання ІКТ для збору та обробки інформації.

Під час вивчення дисциплін певного напрямку організовується поточний та підсумковий контроль. Об’єктом підсумкового контролю є систематична і якісна робота студентів під час занять, а також виконання завдань для самостійної роботи.

Коледж здійснює встановлення тісних взаємопартнерських зв'язків з Державним економіко-технологічним університетом транспорту, Українською державною академією залізничного транспорту, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту, Національним технічним університетом України «КПІ», Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій.

Коледж має у своєму складі технічно-матеріальну базу, яка дає змогу забезпечити організацію навчально-виховного процесу у відповідності з вимогами державних стандартів освіти.

В коледжі функціонує велика кількість лабораторій і кабінетів, навчальних майстерень, навчальні полігони, які обладнані сучасними стендами, макетами, приборами. Все це дає змогу виконувати на відмінно лабораторно-практичні роботи.

В коледжі працює стабільний, високоосвічений педагогічний колектив, який забезпечує гідний рівень освіти молодому поколінню. Більшість з них має вищу і першу кваліфікаційну категорію

В учбовому закладі до послуг студентів діє бібліотека і читальний зал на 80 місць. Загальний книжковий фонд бібліотеки налічує приблизно 65000 примірників. Книжковий фонд щорічно поповнюється.

Для забезпечення соціально-побутових і культурних цілей у коледжі знаходиться актовий зал, де відбуваються різноманітні заходи із життя студентів, два спортивних майданчики і спортивний зал, зал засідань, медичний пункт, буфет.

Для студентів з інших областей наявні 2 гуртожитку, в яких знаходяться кімнати для самопідготовки, для приготування харчування, кімнати гігієни, душові, кімнати для відпочинку.

Між адміністрацією коледжу та профспілковим комітетом кожного року на засіданнях трудового колективу затверджується колективний договір, в якому велика увага надається розвитку соціальної сфери.

Київський електромеханічний коледж

Фінансування коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також позабюджетних джерел. Такими джерелами є навчання студентів на конрактній, договірній основі, навчання на довузівських курсах, навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних педпрацівників та спеціалістів середньої ланки підприємств Укрзалізниці. Всі кошти, отримані за допомогою позабюджетного фінансування, що спрямовуються на формування роботи коледжу і розвиток його навчально-матеріальної бази. Ця форма розвитку є перспективною і в подальшому буде широко впроваджуватися в коледжі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!